Y.S. YAMASHITA SHOJI Co.,Ltd. 株式会社山下商事Y.S. YAMASHITA SHOJI Co.,Ltd. 株式会社山下商事

染色加工機械Dyeing&finishing machinery

染色加工機械

御客様によって必要とされる仕様が全く異なるこの工程において、綿密なヒアリングとコンタクトを最重要視しています。染色では繊維原料・スライバー・糸・織物等の染色機械を網羅し、仕上では洗浄・熱処理・プリントを始め、御客様ごとの要望に十分に応え得る各種特殊加工機械をお届けしています。

染色加工機械1
染色加工機械2